KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: VẬT LÝ – giáo dục và đào tạo trung học phổ thông

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Cho biết: hằng số Plăng h= 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng sủa trong chân ko c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19J.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn lý 2013

I. PHẦN thông thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, tự câu 1 mang lại câu 32)

Câu 1: Cho cân nặng của phân tử nhân 31T; phân tử prôtôn cùng hạt nơtron theo thứ tự là 3,0161 u; 1,0073 u cùng 1,0087 u. Cho thấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng biệt của hạt nhân 31T là:A. 8,01 eV/nuclôn. B. 2,67 MeV/nuclôn. C. 2,24 MeV/nuclôn. D. 6,71 eV/nuclôn.

Câu 2: tại một chỗ có vận tốc trọng ngôi trường g, bé lắc đối chọi có chiều nhiều năm dây treo l dao động điều hoà cùng với chu kì T, bé lắc đối kháng có chiều nhiều năm dây treo l/2 dao động điều hoà cùng với chu kì

*

Câu 3: Với loại điện luân chuyển chiều, cường độ dòng điện cực to I0 liên hệ với cường độ cái điện hiệu dụng I theo công thức:

*


Câu 4: vào một mạch dao động điện từ lí tưởng đang sẵn có dao đụng điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.106cos2000t (C). Biểu thức của cường độ loại điện trong mạch là:

*

Câu 5: xấp xỉ của một thiết bị là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương bao gồm phương trình

*
. Biên độ giao động của đồ dùng là:A. 5 cm. B. 1 cm. C. 3 cm. D. 7 cm.

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm L cùng tụ điện có điện dung C (với R, L, C ko đổi). Khi biến đổi ω để năng suất điện tiêu hao của đoạn mạch đạt giá bán trị cực to thì hệ thức đúng là:A. ω2LC − 1 = 0 B. ω2LCR - 1 = 0. C. ωLC − 1 = 0. D.ω2LC - R = 0.

Câu 7: Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại nhị điểm A với B cách nhau 20 cm gồm hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng, cùng pha, thuộc biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn trực tiếp AB, số điểm xê dịch có biên độ cực to làA. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 8: Đặt năng lượng điện áp

*
vào nhì đầu cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm 1/π(H). Biểu thức cường độ cái điện qua cuộn cảm này là
*


Câu 9: Đặt điện áp luân phiên chiều u = U√2cos100πt vào nhì đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm biến đổi trở R, cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm

*
cùng tụ điện bao gồm điện dung
*
. Để hiệu suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì đổi thay trở được điều chỉnh đến cực hiếm bằng:A. 150 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 10: Khi nói tới sóng cơ, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?A. Quy trình truyền sóng cơ là quy trình truyền năng lượng.B. Sóng cơ không truyền được vào chân không.C. Sóng cơ là xấp xỉ cơ lan truyền trong một môi trường.D. Sóng cơ là quá trình viral các thành phần vật chất trong một môi trường.

Câu 11: khi từ thông qua một khung dây dẫn đổi thay thiên theo biểu thức Φ = Φocosωt (với Φo và ω không đổi) thì trong size dây xuất hiện suất năng lượng điện động chạm màn hình có biểu thức e = Eocos(ωt + φ). Cực hiếm của φ làA. 0. B. -π/2. C. π. D. π/2.

Câu 12: Một chất phóng xạ gồm chu kì cung cấp rã T, lúc đầu có N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T số phân tử nhân của hóa học phóng xạ này đã biết thành phân tung là:A. 0,750 N0. B. 0,250 N0. C. 0,125 N0. D. 0,875 N0.

Câu 13: Một ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng vào chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là:A. 2.1014Hz B. 5.1011Hz C. 5.1014Hz D. 2.1011Hz

Câu 14: phân tách suất của nước đối với các ánh sáng 1-1 sắc color lục, màu đỏ, màu lam, màu sắc tím theo lần lượt là n1, n2, n3, n4. Bố trí theo vật dụng tự bớt dần những chiết suất này làA. N1, n2, n3, n4. B. N4, n2, n3, n1. C. N4, n3, n1, n2. D. N1, n4, n2, n3.

Câu 15: Một bé lắc đơn xấp xỉ điều hoà tại vị trí A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới vị trí B đến nó giao động điều hoà, vào khoảng thời gian 201 s nó tiến hành được 100 dao động toàn phần. Coi chiều lâu năm dây treo của bé lắc 1-1 không đổi. Tốc độ trọng trường tại B đối với tại AA. Tăng 0,1%. B. Tăng 1%. C. Giảm 1%. D. Bớt 0,1%.


Câu 16: Một thứ phát năng lượng điện xoay chiều một trộn với rôto là nam châm từ có p. Cặp rất (p rất nam và p cực bắc). Khi rôto quay số đông với vận tốc n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato trở thành thiên tuần trả với tần số:A. F = 60p/n B. F = np C. F = np/60 D. F = 60n/p

Câu 17: giao động của con lắc đồng hồ đeo tay làA. Xê dịch cưỡng bức. B. Giao động tắt dần.C. Dao động điện từ. D. Giao động duy trì.

Câu 18: Một mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần có độ từ cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ mẫu điện cực to trong mạch là I0, hiệu năng lượng điện thế cực đại giữa hai bản tụ năng lượng điện là U0. Hệ thức đúng là:

*

Câu 19: Trong thí điểm Y-âng về giao sứt với ánh sáng 1-1 sắc. điện thoại tư vấn i là khoảng chừng vân, bên trên màn quan liêu sát, vân về tối gần vân sáng trung trung ương nhất phương pháp vân sáng sủa trung trọng điểm một khoảngA. 2i. B. I/2 C. I/4 D. I.

Câu 20: Một sóng âm gồm chu kì 80 ms. Sóng âm nàyA. Là âm nghe được. B. Là khôn cùng âm.C. Truyền được trong chân không. D. Là hạ âm.

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động vui chơi của pin quang điện phụ thuộc vào hiện tượngA. Chạm màn hình điện từ. B. Quang năng lượng điện trong.C. Phân phát xạ nhiệt độ êlectron. D. Quang – phạt quang.

Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (t tính bởi s) vào nhị đầu một đoạn mạch. Tính từ lúc thời điểm t = 0, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần thứ nhất tại thời điểmA. 1/120(s). B. 1/300(s). C. 1/60(s). D. 1/600(s).

Câu 23: Khi nói về dao rượu cồn điều hoà của một hóa học điểm, phát biểu nào tiếp sau đây sai?A. Khi cồn năng của hóa học điểm bớt thì ráng năng của nó tăng.B. Biên độ xấp xỉ của hóa học điểm không thay đổi trong quy trình dao động.C. Độ lớn tốc độ của chất điểm tỉ lệ thành phần thuận với độ béo li độ của nó.D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.

Câu 24: khi truyền cài điện năng có hiệu suất không đổi ra đi với con đường dây mua điện một pha gồm điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên phố dây tải điện sụt giảm 100 lần thì ở chỗ truyền đi cần dùng một máy biến áp lí tưởng tất cả tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cung cấp và cuộn sơ cấp làA. 100. B. 10. C. 50. D. 40.

Câu 25: Theo chủng loại nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đã ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo ngừng có nửa đường kính r0. Lúc nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích phù hợp thì êlectron rất có thể chuyển lên quỹ đạo ngừng có bán kính bằngA. 11r0. B. 10r0. C. 12r0. D. 9r0.


Câu 26: Một vật nhỏ tuổi dao hễ điều hoà dọc từ trục Ox với tần số góc ω và tất cả biên độ A. Biết nơi bắt đầu tọa độ O ở đoạn cân bởi của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở chỗ có li độ A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của đồ là:

*

Câu 27: số lượng giới hạn quang năng lượng điện của một sắt kẽm kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron thoát khỏi kim nhiều loại này làA. 7,20 eV. B. 1,50 eV. C. 4,78 eV. D. 0,45 eV.

Câu 28: Khi nói tới tia X, phát biểu nào dưới đây sai?A. Tia X có công dụng nhiệt mạnh, được dùng để làm sưởi ấm.B. Tia X có tính năng làm đen kính ảnh.C. Tia X có công dụng gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.D. Tia X có chức năng đâm xuyên.

Câu 29: phân tử nhân Pôlôni 21084Po phóng xạ α theo phương trình:

*
hạt nhân AZX cóA. 84 prôtôn và 210 nơtron. B. 124 prôtôn và 82 nơtron.C. 82 prôtôn với 124 nơtron. D. 210 prôtôn với 84 nơtron.

Câu 30: Một vật nhỏ dại dao rượu cồn điều hoà dọc từ trục Ox cùng với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời khắc t, vật ở phần có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ làA. 10 cm. B. – 5 cm. C. 0 cm. D. 5 cm.

Câu 31: Trong phân tích Y-âng về giao quẹt với ánh sáng 1-1 sắc tất cả bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa nhị khe là một trong những mm, khoảng cách từ phương diện phẳng đựng hai khe mang lại màn quan ngay cạnh là 2 m. Bên trên màn quan tiền sát, khoảng cách từ vân sáng trung chổ chính giữa tới vân sáng bậc 6 làA. 6,50 mm. B. 0,65 mm. C. 7,80 mm. D. 0,78 mm.

Câu 32: cho một sợi dây bọn hồi, thẳng, vô cùng dài. Đầu O của tua dây xấp xỉ với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bởi s). Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M bên trên dây biện pháp O một đoạn đôi mươi cm theo phương truyền sóng tại thời khắc t = 0,35s bằng:A. 2√2 cm. B. -2√2 cm. C. 4 cm. D. – 4 cm.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo lịch trình Chuẩn (8 câu, từ bỏ câu 33 mang lại câu 40)

Câu 33: trong chân không, tích điện của mỗi phôtôn ứng với ánh nắng có cách sóng 0,75 µm bằngA. 2,65 eV. B. 1,66 eV. C. 2,65 MeV. D. 1,66 MeV.

Câu 34: Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 100 N/m và vật bé dại có cân nặng 100 g giao động điều hoà theo phương nằm theo chiều ngang với biên độ 4 cm. Lấy π2 = 10. Lúc vật ở chỗ mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật bao gồm độ khủng làA. 20√3π cm/s. B. 10π cm/s. C. 20π cm/s. D. 10√3π cm/s.

Câu 35: mang đến phản ứng phân tử nhân:

*
Hạt nhân AZX là:A. 3015P B. 3115P C. 168O D. 2311Na

Câu 36: Một chiếc điện luân chuyển chiều gồm tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tục để cường độ chiếc điện này bởi không làA. 1/100(s) B. 1/50(s) C. 1/200(s) D. 1/150(s)

Câu 37: lúc mức cường độ âm trên một điểm trong môi trường thiên nhiên truyền âm tăng lên 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăngA. 107lần. B. 106lần. C. 105lần. D. 103lần.


Câu 38: Khi nói đến sóng ngắn, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?A. Sóng ngắn làm phản xạ xuất sắc trên tầng năng lượng điện li.B. Sóng ngắn ko truyền được vào chân không.C. Sóng ngắn phản bội xạ xuất sắc trên mặt đất.D. Sóng ngắn bao gồm mang năng lượng.

Câu 39: Trong nghiên cứu Y-âng về giao sứt ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đối chọi sắc tất cả bước sóng λ, khoảng cách giữa nhì khe là một trong mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe mang lại màn quan liền kề là 2 m. Trên màn quan liêu sát, khoảng cách giữa nhị vân sáng sủa bậc 4 ở hai phía của vân sáng sủa trung tâm là 8 mm. Quý giá của λ bằngA. 0,57 µm. B. 0,60 µm. C. 1,00 µm. D. 0,50 µm.

Câu 40: Đặt điện áp u = 220√2cos100πt (V) vào nhì đầu một năng lượng điện trở thuần thì năng suất điện tiêu thụ của năng lượng điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở làA. I = 10cos100πt (A). B. I = 5cos100πt (A)C. I = 5√2cos100πt (A). D. I = 10√2cos100πt (A).

B. Theo công tác Nâng cao (8 câu, từ câu 41 mang lại câu 48)

Câu 41: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa cân nặng tương đối tính của một vật hoạt động với vận tốc v và khối lượng nghỉ m0 của nó là:

*

Câu 42: lúc chiếu bức xạ có tần số f1 vào catôt của một tế bào quang điện thì hễ năng ban đầu cực đại của êlectron quang năng lượng điện là Wđ. Nếu chiếu vào catôt đó bởi bức xạ khác gồm tần số f2 = 2f1 thì hễ năng lúc đầu cực đại của êlectron quang quẻ điệnA. Tăng thêm một lượng bởi hf1. B. Giảm sút một lượng bằng 2hf1.C. Sụt giảm một lượng bởi hf1. D. Tăng lên một lượng bởi 2hf1.

Câu 43: Một vật dụng rắn quay phần lớn quanh một trục cố định Δ. Biết đồ quay được 50 vòng trong 6,28 s và có momen tiệm tính đối với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen rượu cồn lượng của thiết bị này so với trục Δ bằngA. 25,0 kg.m2/s. B. 8,5 kg.m2/s. C. 4,5 kg.m2/s. D. 12,5 kg.m2/s.

Câu 44: Một vật dụng rắn đang quay quanh một trục thắt chặt và cố định Δ dưới công dụng của momen lực 200 N.m. Biết momen tiệm tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m2. Vận tốc góc của thứ làA. 40 rad/s2. B. 25 rad/s2. C. 50 rad/s2. D. Trăng tròn rad/s2.

Câu 45: Một trang bị rắn đang xoay quanh một trục vắt định, ví như tổng momen lực tác dụng lên vật so với trục đó bởi không thì tiếp sau vật sẽA. Con quay đều. B. Quay nhanh dần đều.C. Dừng lại. D. Quay chững lại đều.

Câu 46: Một mạch xấp xỉ điện tự lí tưởng tất cả tụ điện có điện dung C với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm xác định. Biết tần số xê dịch riêng của mạch là f. Để tần số xê dịch riêng của mạch bởi 2f thì phải thay tụ năng lượng điện trên bởi một tụ điện gồm điện dung làA. C/2 B. 2C. C. C/4 D. 4C.

Câu 47: trong một thiết bị phát năng lượng điện xoay chiều một pha, khi giảm vận tốc quay của rôto xuống hai lần thì tần số của suất năng lượng điện động cảm ứng trong cuộn dâyA. Tăng nhị lần. B. Tăng tứ lần. C. Giảm tư lần. D. Giảm hai lần.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn Năm 2022, Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2022

Câu 48: Một đĩa tròn vẫn quay phần lớn quanh một trục cố định Δ. Nếu vận tốc góc của đĩa tăng lên 2 lần thì hễ năng quay của nó quanh trục ΔA. Tăng 4 lần. B. Tăng 2 lần. C. Giảm 4 lần. D. Sút 2 lần.