Để luyện tập cho kỳ thi thpt QG, các em tham khảo thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ A đến Z Đề thi môn giờ đồng hồ Anh trung học phổ thông QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó những em sẽ cụ rất vững các kiến thức căn bản xuất hiện nay trong kì thi !

Bên cạnh đó, các em cũng chớ quên đọc thêm Kinh nghiệm trong chống thi IELTS để bình tâm và lạc quan hơn nhé.

Bạn đang xem: Đề thi đại học tiếng anh 2019


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng tay in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR trả lời từ A cho Z dạng bài bác CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong giờ đồng hồ Anh thpt Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong khi đó “Good job!” nghĩa là giỏi lắm, “With pleasure” tức thị vinh hạnh của tôi (vinh dự làm những gì đó), “You’re welcome” nghĩa là không có gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ vây. Đó là trách nhiệm của chúng trong gia đình”. đều câu trả lời khác hầu hết mang nghĩa ủng hộ, không tương xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức thị bạn hoàn toàn chính xác, “That"s what I think” tức là đó là tất cả những gì tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” nghĩ về là không hề nghi ngờ gì về việc đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. Admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit tức là thừa nhận, gật đầu cái gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend khổng lồ grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest với nghĩa ko trung thực, không phù hợp với nghĩa của đề bài.Nên chỉ còn câu D – hateful có nghĩa ghét bỏ (không quan liêu tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye to lớn acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. Pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm so với cái gìshow respect for là bộc lộ sự tôn trong đối với cái gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. Popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ bắt buộc điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là thịnh hành (nổi tiếng) cùng với ai/cái gì, popularity sở hữu nghĩ sự danh tiếng không phù hợp trong ngữ cảnh của câu.Câu này còn có nghĩa là: với sự hài hước của mình, Martin khá lừng danh (phổ biến) với những học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này có nghĩa là các dân cư ở ngôi làng đang sống và làm việc một cuộc sống thường ngày hạnh phúc MẶC DÙ chúng ta thiếu thốn các sơ sở vật hóa học hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, các loại ngay câu A (bởi vì) cùng C (vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. Attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là say mê sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. Seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn chiếc gì/ai. Câu này có nghĩa là những nhà khoa học đang phân tích một nhiều loại thuốc có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã đến khi anh ấy buộc phải cư xử như một tín đồ lớn có nhiệm vụ và hoàn thành việc đổ lỗi lên người khác đến những sai lạc của mình.

Question 24: It"s not my …………to tell you how to run your life, but I think you should settle down & have a family. 


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 khổng lồ 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning và commonly refers to the way students confidently control và organise their own language leaming process. While some people seem to lớn have an almost (26) ………….flairs for languages,others have lớn rely on strategies khổng lồ maximise their skills and learn a foreign language more effectively.


The main thing to lớn remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning và being prepared to lớn take every opportunity available khổng lồ you khổng lồ learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according khổng lồ your own needs and interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage lớn broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely lớn achieve their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. Incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ và hiểu ngữ cảnh của bài bác để điền được từ thích hợp câu này: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính hòa bình của fan học" càng ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây. Nó có tương quan một cách cụ thể đến việc học ngữ điệu và thường được đề cập đến cách học sinh tự tin kiểm soát và điều hành và tổ chức quy trình học của họ.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. Instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là ở trong về bạn dạng năng, câu này sở hữu nghĩa là: trong khi một số trong những người trong khi có khiếu gần như là thuộc về bản năng so với ngôn ngữ, những người khác phải nhờ vào các kế hoạch để về tối đa hóa năng lực và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. As a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là, cùng từ đó (kết trái là), có tác dụng cao đạt được mục tiêu của họ trong dài hạn, chọn lời giải A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions from 30 lớn 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to remote destinations, staying with local people & learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, giới thiệu facilities with local people, & join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to lớn change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often cốt truyện the same values. Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, & opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found to be negative. (3) 


So, is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences & minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, và be aware of, local customs and traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According to lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) giới thiệu về Tribal tourism (du kế hoạch tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh mô hình này với loại hình khác, đoạn (3) với (4) là các ý kiến đối lập về mô hình này và lời khuyên tích cực đến du khách.Vậy nên chọn lựa đáp án là B, trong những khi đó câu A với C chỉ thể hiện một phần trong bài, câu D không liên quan đến ngôn từ của bài.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. Travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ câu trước đó nhằm tránh nhầm lẫn chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. Different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided” nghĩa là ko phải người nào cũng tin rằng du ngoạn bộ lạc là một trong những điều tốt, và những ý kiến thì không giống nhau.=> Chọn đáp án là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. Respect local customs and traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu sót lại sai hoặc ko được đề cập đến trong bài.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 35 lớn 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but lớn buy newer ones to keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, và arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold & silver that make it attractive to recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - and less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat to the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to lớn ban hazardous waste shipments khổng lồ poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies like Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping lớn profit from clean e-waste recycling. The key to their business is a huge, building-size machine able lớn separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines lượt thích this to lớn process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương từ bỏ như câu 30 mặt trên, những câu hỏi về title của bài bác (ý bao gồm của bài), đề nghị làm sau cuối sau khi đã trả lời các câu hỏi khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. Inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong hiệp cầu (thỏa thuận) yêu ước các tổ quốc phát triển thông tin cho các non sông đang trở nên tân tiến về việc các lô hàng hóa học thải độc hại đang vận chuyến đến giang sơn của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. The ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ cả câu để xác minh đại từ sửa chữa thay thế cho công ty ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. Take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn hội chứng ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 41 là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative kích hoạt is fundamental lớn solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức có thể suy ra được rằng các hành động lập pháp là điều cơ bản để giải quyết vấn đề rác rưởi thải điện tử một phương pháp hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn lời giải D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với C đa số không đúng về phương diện nghĩa so với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với D không nên về mặt nghĩa với câu gốc.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Cần Thơ 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Cần Thơ Năm 2022


Question 48

Đáp án câu 48 là B. Respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút khoác niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early to prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) to lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo áp ra output - Thi ko đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!