thông tin tuyển sinh Đăng ký kết - Tra cứu hồ sơ phía nghiệp tư vấn
Viện/Trung tâm/Phòng Khối tài chính - giáo dục và đào tạo Khối KHCB - nghệ thuật Khối sức khỏe - kỹ thuật - ngôn từ
ra mắt tuyển chọn sinh môi trường xung quanh học tập việc làm áp ra output những Khoa/Viện/TT

Đề thi và giải đáp kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022 - Môn Toán

Hôm nay, thí sinh toàn nước bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học rộng rãi năm 2022. Đại học tập Đông Á xin cập nhật đề thi môn Toán tương tự như đáp án môn thi nhằm quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.


*

Quý cha mẹ và các em vui vẻ nhấn F5 để cập nhật những tin tức mới nhất.

Bạn đang xem: Đề thi đại học toán khối a năm 2022

ĐỀ THI MÔN TOÁN

(Đang cập nhật)

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Mã đề: 101 – Đại học Đông Á

1.A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.C

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.C

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

41.D

42.D

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.C


Mã đề: 102 – Đại học Đông Á

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.B

41.A

42.D

43.A

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.A

50.D


Mã đề: 103 – Đại học Đông Á

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.C

31.D

32.A

33.D

34.A

35.A

36.C

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.A

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.B

50.A


Mã đề: 104 – Đại học Đông Á

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C


Mã đề: 105 – Đại học Đông Á

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.A

21.C

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.C

48.D

49.A

50.A


Mã đề: 106 – Đại học Đông Á

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.C

23.A

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C


Mã đề: 107 – Đại học Đông Á

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.B

42.D

43.A

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 108 – Đại học Đông Á

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.C

40.D

41.D

42.D

43.A

44.D

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C


Mã đề: 109 – Đại học tập Đông Á

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.A

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.D

50.C


Mã đề: 110 – Đại học tập Đông Á

1.C

2.C

3.D

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.A

38.A

39.A

40.B

41.C

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A


Mã đề: 111 – Đại học Đông Á

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.C

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.D

50.C


Mã đề: 112 – Đại học Đông Á

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C


Mã đề: 113 – Đại học Đông Á

1.C

2.D

3.B

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.C

40.D

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B


Mã đề: 114 – Đại học tập Đông Á

1.A

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.B

11.C

12.C

13.D

14.D

15.C

16.C

17.C

18.B

19.B

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.A

36.C

37.D

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C


Mã đề: 115 – Đại học tập Đông Á

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.A

15.D

16.A

17.C

18.D

19.D

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.B

38.C

39.B

40.B

41.A

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C


Mã đề: 116 – Đại học tập Đông Á

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.C

48.C

49.C

50.D


Mã đề: 117 – Đại học Đông Á

1.A

2.C

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.A

28.B

29.D

30.B

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.B

39.D

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A


Mã đề: 118 – Đại học tập Đông Á

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.A

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.C

40.B

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B


Mã đề: 119 – Đại học Đông Á

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A


Mã đề: 120 – Đại học Đông Á

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.A

37.B

38.C

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C


Mã đề: 121 – Đại học Đông Á

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.B

33.B

34.C

35.B

36.D

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A


Mã đề: 122 – Đại học Đông Á

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.A

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C


Mã đề: 123 – Đại học Đông Á

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.B

36.B

37.C

38.C

39.A

40.B

41.B

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C


Mã đề: 124 – Đại học Đông Á

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.A

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.A

37.D

38.C

39.D

40.B

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.D

47.D

48.B

49.B

50.C

Phương thức xét tuyển chọn 2022

*

- Đề án tuyển chọn sinh đh năm 2022 của Đại học tập Đông Á

- Tra cứu vãn hồ sơ xét tuyển

Đăng cam kết trực tuyến đường tại:

*


Chia sẻ
từ khóa

thông tin khác


ĐẠI HỌC


Sau đại học - Quốc tế


SAU ĐẠI HỌC - trong nước


ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG


VB2 - VLVH - NGẮN HẠN


Hỗ Trợ hỗ trợ tư vấn Miễn Phí


Họ cùng tên
Số smartphone
thư điện tử (facebook)
Ngành đăng ký chọn ngành công nghệ KT Điện - Điện tử technology KT Điều khiển & tự động hóa technology KT Ô tô công nghệ KT Xây dựng công nghệ thông tin technology thực phẩm Điều Dưỡng bồi bổ Du học Liverpool JM tại vn Dược kế toán Luật kinh tế tài chính Ngôn ngữ Anh ngữ điệu Trung nntt Quản trị DV du ngoạn và lữ hành Quản trị khách sạn Quản trị marketing Quản trị nhân lực Quản trị văn phòng công sở Tài chủ yếu ngân hàng tư tưởng học Y
Cần tư vấn Thành công!

ĐC: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Tuyển Sinh Số update đến sĩ tử và phụ huynh giải đáp môn Toán thpt năm 2022 tham khảo mới nhất và tiếp tục giúp những em lập cập ước lượng ăn điểm thi của chính bản thân mình và chọn trường chọn nguyện vọng phù hợp.

Đề thi môn Toán trung học phổ thông 2022 vẫn giữ cấu trúc như năm kia với hình thức thi trắc nghiệm và nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông với 3 phần Đại số - Lượng giác - Hình học.

Đề thi gồm 24 mã đề tương ứng 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 với thí sinh đã phải vấn đáp 50 câu hỏi trong thời gian 90 phút.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Dược Hải Dương Giảm, Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2022

Dưới đây là đáp án tìm hiểu thêm đề thi môn Toán trong kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022, những em thuộc tham khảo.

*

Load tài liệu sau 10 giây


*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*