Kết thúc thời hạn làm bài bác môn thứ lý, 8g35 sáng sủa 8/7, thí sinh dự thi xuất sắc nghiệp thpt 2022sẽ triển khai làm bài môn hóa học - môn thi thành phần thứ 2 của bài bác thi tổng hợp Khoa học tự nhiên, vẻ ngoài trắc nghiệm, thời hạn làm bài là 50 phút.


Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh 247

*
*
*
*

> lưu ý đáp án môn Hóa học - kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022

Mã đề: 201Tuyển sinh 247
41. A42. A43. C44. C45. D46. D47. D48. C49. D50. C
51. D52. A53. D54. A55. A56. C57. B58. D59. D60. B
61. B62. C63. A64. A65. B66. B67. A68. B69. A70. B
71. A72. B73. A74. B75. B76. B77. C78.B79. B80. C
Mã đề: 202Tuyển sinh 247
41. A42. C43. C44. C45. B46. C47. A48. B49. B50. B
51. D52. A53. C54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. B
61. B62. A63. A64. B65. A66. D67. C68. C69. D70. C
71. A72. B73. C74. B75. B76. B77. C78. B79. B80. C

Mã đề: 203Tuyển sinh 247
41. D42. B43. A44. C45. D46. A47. C48. C49. A50. B
51. D52. D53. A54. A55. C56. B57. B58. B59. A60. C
61. B62. D63. C64. A65. A66. B67. C68. D69. A70. D
71. C72. C73. C74. D75. C76. B77. B78. D79. B80. C
Mã đề: 204Tuyển sinh 247
41. D42. D43. C44. B45. C46. B47. D48. C49. A50. A
51. C52. B53. D54. D55. A56. A57. A58. D59. B60. A
61. D62. A63. A64. C65. B66. B67. A68. C69. B70. A
71. D72. A73. C74. C75. B76. B77. A78. B79. B80. C
Mã đề: 205Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. B45. A46. D47. D48. D49. A50. D
51. A52. B53. B54. C55. A56. D57. C58. C59. A60. C
61. C62. D63. B64. C65. B66. D67. B68. D69. B70. D
71. C72. B73. D74. C75. B76. D77. B78. D79. C80. B
Mã đề: 206Tuyển sinh 247
41. D42. A43. D44. D45. C46. A47. D48. D49. C50. A
51. D52. C53. B54. B55. B56. C57. A58. B59. A60. D
61. A62. B63. B64. B65. A66. D67. B68. B69. A70. B
71. A72. A73. B74. D75. D76. D77. B78. D79. B80. A

Mã đề: 207Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. D45. A46. A47. C48. D49. D50. C
51. A52. C53. D54. B55. A56. B57. D58. C59. A60. D
61. B62. D63. B64. D65. B66. B67. B68. D69. C70. C
71. C72. B73. B74. B75. B76. C77. C78. B79. A80. B
Mã đề: 208Tuyển sinh 247
41. D42. B43. A44. B45. D46. A47. C48. A49. A50. C
51. D52. B53. A54. A55. C56. A57. B58. A59. D60. C
61. B62. A63. B64. D65. C66. C67. C68. B69. B70. D
71. D72. A73. B74. C75. B76. A77. B78. C79. D80. B

Mã đề: 209Tuyển sinh 247
41. D42. D43. A44. D45. B46. D47. C48. B49. B50. B
51. A52. C53. D54. A55. A56. C57. B58. C59. C60. D
61. B62. D63. D64. C65. C66. D67. D68. C69. C70. B
71. B72. A73. D74. D75. C76. B77. B78. C79. C80. B
Mã đề: 210Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. D45. D46. C47. B48. A49. C50. A
51. C52. D53. C54. C55. D56. A57. D58. B59. D60. B
61. C62. C63. A64. A65. B66. B67. C68. A69. B70. C
71. B72. D73. A74. B75. B76. A77. A78. C79. C80. B

Mã đề: 211Tuyển sinh 247
41. B42. A43. D44. D45. C46. C47. C48. D49. D50. D
51. A52. B53. C54. A55. D56. D57. C58. A59. C60. C
61. D62. B63. B64. C65. B66. B67. D68. C69. A70. A
71. B72. C73. B74. D75. A76. B77. B78. B79. B80. A
Mã đề: 212Tuyển sinh 247
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Mã đề: 213Tuyển sinh 247
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. D48. C49. B50. C
51. A52. D53. C54. D55. A56. C57. D58. D59. D60. A
61. B62. D63. C64. A65. D66. A67. B68. C69. C70. D
71. D72. D73. A74. C75. B76. B77. B78. C79. B80. D
Mã đề: 214Tuyển sinh 247
41. C42. A43. D44. B45. A46. A47. B48. D49. C50. B
51. B52. C53. C54. A55. C56. A57. B58. A59. D60. C
61. D62. D63. D64. C65. D66. B67. A68. D69. C70. B
71. B72. C73. D74. C75. A76. B77. B78. A79. C80. A

Mã đề: 215Tuyển sinh 247
41. C42. A43. B44. C45. A46. B47. A48. C49. D50. A
51. A52. C53. B54. B55. D56. C57. A58. D59. A60. A
61. D62. A63. D64. D65. A66. D67. D68. A69. D70. C
71. D72. A7374. D7576. C777879. C80
Mã đề: 216Tuyển sinh 247
41. D42. D43. B44. A45. C46. C47. C48. A49. B50. D
51. C52. A53. C54. A55. C56. D57. B58. A59. A60. C
61. A62. C63. A64. D65. D66. B67. C68. D69. D70. D
71. C72. C73. B74. B75. D76. D77. A78. B79. D80. C
Mã đề: 217Tuyển sinh 247
41. C42. C43. A44. D45. B46. B47. A48. A49. B50. C
51. D52. B53. D54. D55. C56. A57. B58. A59. C60. B
61. A62. D63. C64. C65. D66. A67. A68. C69. D70. D
71. A72. A73. B74. D75. B76. C77. B78. C79. B80.C
Mã đề: 218Tuyển sinh 247
41. D42. A43. C44. B45. C46. C47. C48. B49. D50. A
51. A52. A53. D54. B55. A56. D57. A58. D59. A60. A
61. D62. A63. A64. A65. A66. B67. D68. D69. B70. A
71. B72. D73. D74. B75. B76. A77. A78. B79. D80. D

Mã đề: 219Tuyển sinh 247
41. D42. B43. B44. D45. D46. C47. C48. C49. D50. D
51. B52. A53. D54. D55. A56. D57. A58. A59. B60. A
61. A62. B63. A64.D65. A66. A67. B68.A69. B70. C
71. C72. C73. B74. A75. C76. B77. B78. C79.B80. C
Mã đề: 220Tuyển sinh 247
41. A42. C43. D44. B45. C46. B47. C48. B49. C50. A
51. C52. B53. A54. A55. B56. A57. B58. D59. A60. D
61. C62. D63. C64. B65. B66. A67. A68. C69. B70. D
71. C72. D73. B74. D75. C76. C77. D78. B79. A80. D

Mã đề: 221Tuyển sinh 247
41. A42. B43. B44. D45. A46. C47. D48. A49. D50. A
51. B52. B53. D54. A55. A56. C57. A58. D59. A60. D
61. D62. C63. C64. D65. D66. A67. D68. C69. C70. C
71. A72. D73. D74. A75. C76. C77. A78. B79. D80. C
Mã đề: 222Tuyển sinh 247
41. A42. C43. C44. C45. A46. A47. B48. A49. D50. B
51. B52. C53.B54. C55. C56. A57. D58. B59. B60. D
61. C62. B63. B64. A65. D66. A67. D68. C69. D70. D
71. D72. D73. A74. B75. D76. A77. B78. A79. D80. DXem thêm: Chỉ Tiêu Đại Học Sài Gòn - Trường Đh Sài Gòn Sử Dụng 2 Phương Thức Xét Tuyển

Mã đề: 223Tuyển sinh 247
41. A42. D43. D44. C45. D46. B47. A48. B49. C50. D
51. C52. D53. C54. D55. C5657. B58. C59. D60. D
61. C62. B63. C64. D65. A66. C67. B68. C69. A70. B
71. B72. A73. D74. A75. A76. A77. A78. D79. B80. B
Mã đề: 224Zingnews.vn
41. B42. D43. A44. D45. B46. C47. A48. A49. B50. A
51. C52. A53. D54. C55. B56. B57. D58. A59. C60. C
61. C62. D63. B64. B65. A66. C67. B68. A69. C70. B
71. A72. B73. C74. B75. B76. A77. A78. B79. A80. C

> nhận F5 để cập nhật thông tin