STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ vừa lòng môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Cơ khí mặt hàng không kỹ thuật cơ khí 7520103BA00, A0122.15Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá 7520216CLCA00, A0125.2Điểm thi TN THPT
3 Chương trình đào tạo kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp PFIEVA00, A0122.25Điểm thi TN THPT
4 công nghệ dầu khí và khai thác dầu technology dầu khí và khai quật dầu 7510701A00, D0720.8Điểm thi TN THPT
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây dừng 7580201A00, A0118.1Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207CLCA00, A0123.5Điểm thi TN THPT
7 Tin học xây dựng Kỹ thuật phát hành 7580201AA00, A0116Điểm thi TN THPT
8 Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông 7905206A01, D0715.86Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông, Điểm thi TN THPT
9 hệ thống nhúng thông minh và Io
T
7905216A01, D0716.16Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống Nhúng và Io
T, Điểm thi TN THPT
10 kỹ thuật cơ điện tử kỹ thuật cơ điện tử 7520114CLCA00, A0124.45Điểm thi TN THPT
11 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên Kỹ thuật môi trường 7520320A00, D0715Điểm thi TN THPT
12 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng technology kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105A00, A0115Điểm thi TN THPT
13 technology thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D0719.25Điểm thi TN THPT
14 kinh tế xây dựng kinh tế xây dựng 7580301A00, A0119Điểm thi TN THPT
15 kỹ thuật nhiệt chuyên môn nhiệt 7520115A00, A0116.45Điểm thi TN THPT
16 Kỹ thuật năng lượng điện Kỹ thuật điện 7520201A00, A0121.5Điểm thi TN THPT
17 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên cai quản tài nguyên và môi trường 7850101A00, D0715Điểm thi TN THPT
18 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118A00, A0115Điểm thi TN THPT
19 bản vẽ xây dựng phong cách xây dựng 7580101CLCV00, V01, V0219.15Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng 7580210A00, A0115Điểm thi TN THPT
21 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A0122.5Điểm thi TN THPT
22 quản lý công nghiệp làm chủ công nghiệp 7510601A00, A0121.5Điểm thi TN THPT
23 nghệ thuật tàu thủy kỹ thuật tàu thuỷ 7520122A00, A0115Điểm thi TN THPT
24 Kỹ thuật chất hóa học nghệ thuật hoá học tập 7520301A00, D0720.05Điểm thi TN THPT
25 công nghệ sinh học công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D0722.75Điểm thi TN THPT
26 Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp PFIEVDGNLHCM811
27 Kỹ thuật môi trường xung quanh Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM648
28 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng technology kỹ thuật vật tư xây dựng 7510105DGNLHCM712
29 technology thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM820
30 Kỹ thuật hạ tầng Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210DGNLHCM657
31 công nghệ sinh học công nghệ sinh học 7420201ADGNLHCM779Chuyên ngành công nghệ sinh học tập Y Dược
32 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật xuất bản 7580201DGNLHCM734
33 technology thông tin 7480201DGNLHCM951Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp
34 Cơ khí sản phẩm không chuyên môn cơ khí 7520103BDGNLHCM762
35 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá 7520216DGNLHCM907
36 technology dầu khí và khai thác dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701DGNLHCM729
37 Tin học thiết kế Kỹ thuật xây dựng 7580201ADGNLHCM671
38 Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông 7905206DGNLHCM700Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ
39 Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng 7905216DGNLHCM779Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io
T
40 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử chuyên môn cơ điện tử 7520114DGNLHCM866
41 tài chính xây dựng tài chính xây dựng 7580301DGNLHCM723
42 kỹ thuật nhiệt nghệ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM693693
43 thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh quản lý tài nguyên và môi trường 7850101DGNLHCM694
44 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118DGNLHCM606
45 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNLHCM707
46 thống trị công nghiệp thống trị công nghiệp 7510601DGNLHCM739
47 chuyên môn tàu thủy kỹ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM636
48 Kỹ thuật chất hóa học kỹ thuật hoá học 7520301DGNLHCM778
49 công nghệ sinh học công nghệ sinh học tập 7420201DGNLHCM781
50 công nghệ thông tin 7480201ADGNLHCM919Ngoại ngữ Nhật
51 Kỹ thuật thiết kế 7580201BA00, A01, XDHB22.21Chuyên ngành chuyên môn và làm chủ xây dựng thành phố thông minh học bạ
52 Cơ khí mặt hàng không nghệ thuật cơ khí 7520103BA00, A01, XDHB26.98Học bạ
53 Chương trình giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt-Pháp PFIEVA00, A01, XDHB24.89Học bạ
54 technology dầu khí và khai quật dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701A00, D07, XDHB26.11Học bạ
55 Xây dựng gia dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây dựng 7580201A00, A01, XDHB24.89Học bạ
56 Tin học xây đắp Kỹ thuật thiết kế 7580201AA00, A01, XDHB25.37Học bạ
57 Điện tử viễn thông Điện tử viễn thông 7905206A01, D0722.63Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông học bạ
58 khối hệ thống nhúng thông minh cùng Io
T
7905216A01, D07, XDHB24.08Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io
THọc bạ
59 kỹ thuật cơ điện tử kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114CLCA00, A01, XDHB27.56Học bạ
60 Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường 7520320A00, D07, XDHB18.29Học bạ
61 công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng 7510105A00, A01, XDHB23.73Học bạ
62 công nghệ thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB26.45Học bạ
63 kinh tế xây dựng kinh tế xây dựng 7580301A00, A01, XDHB25.29Học bạ
64 chuyên môn nhiệt chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, XDHB24.24Học bạ
65 thống trị tài nguyên và môi trường quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, D07, XDHB23.32Học bạ
66 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB23.18Học bạ
67 Kỹ thuật hạ tầng Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210A00, A01, XDHB22.78Học bạ
68 Công nghệ sản xuất máy Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, XDHB26.36Học bạ
69 quản lý công nghiệp làm chủ công nghiệp 7510601A00, A01, XDHB26.2Học bạ
70 nghệ thuật tàu thủy kỹ thuật tàu thuỷ 7520122A00, A01, XDHB18.25Học bạ
71 Kỹ thuật hóa học kỹ thuật hoá học 7520301A00, D07, XDHB26.05Học bạ
72 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D07, XDHB26.64Học bạ
73 Kỹ thuật thành lập 7580201A00, A01, XDHB23.05Chuyên ngành quy mô thông tin với trí tuệ nhân tạo trong xuất bản Học bạ
74 technology sinh học tập technology sinh học 7420201A00, B00, D07, XDHB27.63Chuyên ngành technology sinh học Y Dược
Học bạ
75 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá 7520216A00, A01, XDHB28.57Học bạ
76 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM827
77 Kỹ thuật năng lượng điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, XDHB26.73Học bạ
78 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM838
79 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A0127.12Học bạ
80 Kỹ thuật máy vi tính Kỹ thuật máy tính xách tay 7480106A00, A0126Điểm thi TN THPT
81 Kỹ thuật máy vi tính Kỹ thuật laptop 7480106DGNLHCM917
82 Kỹ thuật máy tính xách tay Kỹ thuật máy tính 7480106A00, A0128.75Học bạ
83 Cơ khí đụng lực chuyên môn cơ khí 7520103AA00, A0121.5Điểm thi TN THPT
84 Cơ khí cồn lực nghệ thuật cơ khí 7520103AA00, A01, XDHB26.4Học bạ
85 Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo công nghệ thông tin 7480201BDGNLHCM944
86 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A0125.2Điểm thi TN THPT
87 Kỹ thuật ô tô 7520130DGNLHCM884
88 nghệ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật tạo ra 7580202A00, A0115Điểm thi TN THPT
89 chuyên môn xây dựng công trình thủy Kỹ thuật chế tạo 7580202A00, A01, XDHB17.48Học bạ
90 kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205A00, A0115Điểm thi TN THPT
91 chuyên môn xây dựng công trình giao thông chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông 7580205A00, A01, XDHB19.75Học bạ
92 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DGNLHCM657
93 Cơ khí động lực nghệ thuật cơ khí 7520103ADGNLHCM751
94 Kỹ thuật chế tạo 7580201BDGNLHCM697Chuyên ngành nghệ thuật và làm chủ xây dựng city thông minh
95 Kỹ thuật phát hành 7580201CDGNLHCM709Chuyên ngành quy mô thông tin và Trí tuệ tự tạo trong xây dựng
96 công nghệ sinh học 7420201AA00, B00, D0722.8Chuyên ngành technology sinh học Y Dược, Điểm thi TN THPT
97 công nghệ thông tin 7480201AA00, A01, D2826.1Điểm thi TN THPT
98 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo technology thông tin 7480201BA00, A0126.5Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp, Điểm thi TN THPT
99 Kỹ thuật chế tạo 7580201BA00, A0115chuyên ngành nghệ thuật và cai quản xây dựng đô thị thông minh, Điểm thi TN THPT
100 Kỹ thuật thi công 7580201CA00, A0115chuyên ngành quy mô thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, Điểm thi TN THPT

Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn đại học hệ thiết yếu quy 2022. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh từng ngành các bạn hãy coi tại bài viết này.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn bk đà nẵng


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2022

Điểm chuẩn Phương Thức xét học tập bạ trung học phổ thông 2022

Công nghệ sinh họcMã ngành: 7420201Tổ phù hợp môn: A00, D07, B00Điểm chuẩn: 26,64

Công nghệ sinh học, chuyên ngành công nghệ sinh học Y DượcMã ngành: 7420201ATổ đúng theo môn: A00, B00, D07Điểm chuẩn: 27,63

Kỹ thuật trang bị tínhMã ngành: 7480106 tổng hợp môn: A00, A01, D28Điểm chuẩn: 28,75

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngMã ngành: 7510105Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 23,73

Công nghệ chế tạo máyMã ngành: 7510202Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,36

Quản lý công nghiệpMã ngành: 7510601Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,20

Công nghệ dầu khí và khai quật dầuMã ngành: 7510701Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 26,11

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lựcMã ngành: 7520103ATổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,40

Kỹ thật cơ khí, siêng ngành cơ khí hàng khôngMã ngành: tổng hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,98

Kỹ thuật Cơ điện tửMã ngành: 7520114Tổ đúng theo môn: A00, A01Điểm chuẩn: 27,56

Kỹ thuật nhiệtMã ngành: 7520115Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 24,24

Kỹ thuật Tàu thủyMã ngành: 7520122Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 18,25

Kỹ thuật ĐiệnMã ngành: 7520201Tổ hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,73

Kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành: 7520207Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 27,12

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóaMã ngành: 7520216Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 28,57

Kỹ thuật hóa họcMã ngành: 7520301Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 26,05

Kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7520320Tổ phù hợp môn: A00, D07Điểm chuẩn: 18,29

Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101Tổ phù hợp môn: A00, D07, B00Điểm chuẩn: 26,45

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệpMã ngành: 7580201Tổ hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 24,89

Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành Tin học xây dựngMã ngành: 7580201ATổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 26,37

Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành nghệ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minhMã ngành: 7580201BTổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 22,21

Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựngMã ngành: 7580201CTổ đúng theo môn: A00, A01Điểm chuẩn: 23,05

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủyMã ngành: 7580202Tổ hòa hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 17,48

Kỹ thuật kiến tạo công trình giao thôngMã ngành: 7580205Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 19,75

Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 7580210Tổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 22,78

Kinh tế xây dựngMã ngành: 7580301Tổ thích hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 25,29

Quản lý tài nguyên và môi trườngMã ngành: 7850101Tổ thích hợp môn: A01, D07Điểm chuẩn: 23,32

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thôngMã ngành: 7905206Tổ hợp môn: A01, D07Điểm chuẩn: 22,63

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống Nhúng với Io
T
Mã ngành: 7905216Tổ thích hợp môn: A01, D07Điểm chuẩn: 24,08

Chương trình đào tạo kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV), có 3 chăm ngành:Ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành sản xuất tự độngNgành kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học tập công nghiệp
Ngành technology thông tin, chuyên ngành technology phần mềm.Mã ngành: PFIEVTổ phù hợp môn: A00, A01Điểm chuẩn: 24,89

Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021

Đang cập nhật....

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021

Mã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩn
7420201Công nghệ sinh họcA00; D07; B0024
7480106Kỹ thuật trang bị tínhA00; A0125.85
7480201CLCCông nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật)A00; A01; D2825.5
7480201CLC1Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác doanh nghiệp)A00; A0126
7480201CLC2Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), siêng ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạoA00; A0125.1
7480201Công nghệ thông tin (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)A00; A0127.2
7510105Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựngA00; A0120.05
7510202Công nghệ sản xuất máyA00; A0123.85
7510601Quản lý công nghiệpA00; A0123.85
7510701Công nghệ dầu khí và khai quật dầuA00; D0723
7520103CLCKỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao)A00; A0123.1
7520102AKỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lựcA00; A0124.75
7520103BKỹ thuật cơ khí - chuyên lĩnh vực Cơ khí mặt hàng khôngA00; A0123.8
7520114CLCKỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao)A00; A0123.5
7520114Kỹ thuật cơ điện tửA00; A0125.6
7520115CLCKỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao)A00; A0117.65
7520115Kỹ thuật nhiệtA00; A0123.65
7520122Kỹ thuật tàu thủyA00; A0118.05
7520118Kỹ thuật hệ thống công nghiệpA00; A0122.5
7520201CLCKỹ thuật điện (Chất lượng cao)A00; A0121
7520201Kỹ thuật điệnA00; A0125
7520207CLCKỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)A00; A0121.5
7520207Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thôngA00; A0125.25
7520216CLCKỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao)A00; A0124.7
7520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóaA00; A0126.5
7520301Kỹ thuật hóa họcA00; D0723.25
7520320Kỹ thuật môi trườngA00; D0716.85
7540101CLCCông nghệ lương thực (Chất lượng cao)A00; D07; B0019.65
7540101Công nghệ thực phẩmA00; D07; B0025.15
7580101CLCKiến trúc (Chất lượng cao)V00; V01; V0222
7580101Kiến trúcV00; V01; V0223.25
7580201CLCKỹ thuật thiết kế - CN xây dừng DD và cn (Chất lượng cao)A00; A0118
7580201Kỹ thuật sản xuất - CN gây ra DD cùng CNA00; A0123.45
7580201AKỹ thuật xây dừng - CN sản xuất Tin học tập xây dựngA00; A0122.55

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức xét học tập bạ thpt đợt 1 - 2021

Mã ngànhTên NgànhĐiểm Chuẩn
7420201Công nghệ sinh học26,92
7480106Kỹ thuật máy tính28,04
7510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng20,61
7510202Công nghệ chế tạo máy25,74
7510601Quản lý công nghiệp26,25
7510701Công nghệ dầu khí và khai thác dầu25,09
7520103AKỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí cồn lực26,89
7520103BKỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí sản phẩm không26,48
7520103CLCKỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao)23,92
7520114Kỹ thuật cơ điện tử27,37
7520114CLCKỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)25,08
7520115Kỹ thuật nhiệt24,18
7520115CLCKỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)18,10
7520118Kỹ thuật hệ thống công nghiệp17,27
7520122Kỹ thuật tàu thủy17,53
7520201Kỹ thuật điện26,85
7520201CLCKỹ thuật điện (Chất lượng cao)23,63
7520207Kỹ thuật điện tử - viễn thông27,15
7520207CLCKỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)24,37
7520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa28,40
7520216CLCKỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao)26,76
7520301Kỹ thuật hóa học25,43
7520320Kỹ thuật môi trường21,16
7540101Công nghệ thực phẩm27,25
7540101CLCCông nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)24,21
7580201Kỹ thuật xây dừng (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp)26,38
7580201AKỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học tập xây dựng)23,63
7580201CLCKỹ thuật phát hành (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - unique cao)18,94
7580202Kỹ thuật xây dựng công trình thủy17,80
7580205Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông22,48
7580205CLCKỹ thuật chế tạo công trình giao thông (Chất lượng cao)19,65
7580210Kỹ thuật các đại lý hạ tầng17,40
7580301Kinh tế xây dựng26,10
7580301CLCKinh tế xây dựng (Chất lượng cao)20,15
7850101Quản lý tài nguyên và môi trường23,24
7905206Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông21,05
7905216Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và Io
T
21,05
PFIEVChương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV)19,48

Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:

Mã NgànhTên NgànhĐiểm Chuẩn
7420201Công nghệ sinh học631
7480106Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính904
7480201Công nghệ tin tức (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)954
7480201CLCCông nghệ thông tin (Chất lượng cao - giờ Nhật)856
7480201CLC1Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp)886
7480201CLC2Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học dữ liệu và kiến thức nhân tạo896
7510202Công nghệ chế tạo máy714
7510601Quản lý công nghiệp696
7510701Công nghệ dầu khí và khai quật dầu716
7520103AKỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hễ lực714
7520103BKỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí sản phẩm không714
7520103CLCKỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao)726
7520114Kỹ thuật cơ điện tử819
7520114CLCKỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)715
7520115Kỹ thuật nhiệt740
7520115CLCKỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)813
7520118Kỹ thuật hệ thống công nghiệp838
7520122Kỹ thuật tàu thủy631
7520201Kỹ thuật điện765
7520201CLCKỹ thuật điện (Chất lượng cao)654
7520207Kỹ thuật điện tử - viễn thông787
7520207CLCKỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)667
7520216Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa883
7520216CLCKỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao)815
7520301Kỹ thuật hóa học655
7540101Công nghệ thực phẩm666
7540101CLCCông nghệ lương thực (Chất lượng cao)638
7580201Kỹ thuật gây ra (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp)618
7580201AKỹ thuật xây cất (chuyên ngành Tin học tập xây dựng)618
7580201CLCKỹ thuật thiết kế (chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp - unique cao)849
7580301Kinh tế xây dựng630
7580301CLCKinh tế xây dựng (Chất lượng cao)696
7850101Quản lý tài nguyên & môi trường679
7905206Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông702
7905216Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và Io
T
667
PFIEVChương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV)714

Ghi chú:

-Điểm đánh giá năng lực vày Đại học giang sơn Thành phố sài gòn tổ chức.

-Thí sinh trúng tuyển buộc phải đủ các điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh; gồm Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chăm ngành công bố.

*
Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2020

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:

*

*

*

Điểm Chuẩn bề ngoài Xét học Bạ 2020:

Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao rượu cồn từ 16 đến 25,75 điểm, trong số ấy ngành gồm điểm trúng tuyển tối đa là ngành technology sinh học tập và công nghệ thực phẩm với 25,75 điểm còn ngành bao gồm điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất là ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật các đại lý hạ tầng, chuyên môn xây dựng dự án công trình thủy cùng ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh với 16 điểm.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế 2018 Của Trường Đh Kinh Tế Tphcm

Tên NgànhMã NgànhĐiểm chuẩn
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu751070123
Công nghệ sinh học742020125,75
Công nghệ thực phẩm754010125,75
Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)7540101CLC18
Công nghệ chế tạo máy751020222
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng751010518
CT kỹ sư rất chất lượng Việt Pháp (PFIEV)PFIEV18
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông790520618
CT tiên tiến và phát triển Việt Mỹ ngành khối hệ thống nhúng790521618
Kiến trúc758010118
Kiến trúc (Chất lượng cao)7580101CLC18
Kinh tế xây dựng758030123
Kinh tế xây dừng (Chất lượng cao)7580301CLC18
Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hàng không7520103B26
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng758021016
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa752021627,5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao)7520216CLC24
Kỹ thuật điện752020124,5
Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao)7520201CLC18
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông752020725
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao)7520207CLC18
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp752011816
Kỹ thuật hóa học752030118
Kỹ thuật vật dụng tính748010626
Kỹ thuật tàu thủy752012218
Kỹ thuật kiến tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp CLC)7580201CLC18
Kỹ thuật tạo (Xây dựng gia dụng và công nghiệp)758020122,75
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy758010116
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử752011425
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)7520114CLC19
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực7520103A24,5
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực (CLC)7520103CLC18
Kỹ thuật môi trường752032016
Kỹ thuật nhiệt752011521
Kỹ thuật nhiệt (CLC)7520115CLC16
Kỹ thuật xây cất (chuyên ngành tin học xây dựng)7580201A20
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông758020518
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (CLC)7580205CLC18
Quản lý công nghiệp751060120
Quản lý tài nguyên cùng môi trường785010118

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2019

Tên ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩn
Công nghệ sinh họcA00, D07, B0019.5
Công nghệ thực phẩmA00, D07, B0019.75
Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)A00, D07, B0016
Công nghệ dầu khí và khai thác dầuA00, D0715
Kỹ thuật hóa họcA00, D0717
Công nghệ thông tinA00, A0123
Công nghệ tin tức (đào chế tạo theo bề ngoài đặc thù)A00, A0120
Công nghệ thông tin (CLC - nước ngoài ngữ Nhật)A00, A0120.6
Công nghệ chế tạo máyA00, A0119
Kỹ thuật cơ điện tửA00, A0120.75
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)A00, A0115.5
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hễ lựcA00, A0119.75
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí động lực (CLC)A00, A0115
Kỹ thuật tàu thủyA00, A0115.3
Kỹ thuật nhiệtA00, A0118.5
Kỹ thuật nhiệt (CLC)A00, A0115.05
Kỹ thuật điệnA00, A0119.5
Kỹ thuật điện (CLC)A00, A0115.75
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóaA00, A0121.5
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & auto hóa (CLC)A00, A0117.75
Kỹ thuật điện tử & viễn thôngA00, A0119.25
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC)A00, A0115.5
Kiến trúc (CLC)V00,V01, V0118.25
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệpA00, A0119
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC)A00, A0115.05
Kỹ thuật sản xuất - siêng ngành Tin học tập xây dựngA00, A0115.1
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủyA00, A0115.05
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngA00, A0116.5
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)A00, A0123
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngA00, A0116.5
Kinh tế xây dựngA00, A0118.75
Kinh tế xây dựng (CLC)A00, A0115.05
Quản lý công nghiệpA00, D0718.5
Kỹ thuật môi trườngA00, D0716
Quản lý tài nguyên & môi trườngA00, D0715.5
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thôngA01, D0715.3
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúngA01, D0715.04
Chương trình tiên tiến ngành khối hệ thống nhúngA01, D0715.23

Trên đây điểm chuẩn của trường đh Bách khoa - ĐH Đà nẵng mới nhất và sẽ được diễn bọn tuyển sinh 24h update liên tục, chúng ta hãy hay xuyên truy cập để nắm bắt nhưng thông tin điểm chuẩn chỉnh mới nhất.