Trường đại học hàng hải vn có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục, chuyên huấn luyện chuyên ngành hàng hải với logistic thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm 2022 đựa trên công dụng thi trung học phổ thông như sau


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học mặt hàng Hải Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học mặt hàng Hải năm 2022 đã thỏa thuận công bố. Năm nay trường ĐH hàng Hải tất cả mức điểm giao động từ 16 mang lại 27.75.Sau đây là cụ thể điểm chuẩn của Đại Học sản phẩm Hải khớp ứng với những chuyên ngành học cụ thể như sau:

Nhóm ngành kĩ thuật và công nghệ

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Điểm trúng tuyển PT1: 21.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 21.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.75

Khai thác đồ vật tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Điểm trúng tuyển PT1: 19.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 23.50

Quản lý mặt hàng hải

Mã ngành: 7840106D129

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 22.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 27.50

Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 26.00

Điện tự động hóa giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Điểm trúng tuyển PT1: 20.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.00

Điện tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển PT3: 26.50

Tự động hóa khối hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Điểm trúng tuyển PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.50

Thiết kế tàu & dự án công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 21.00

Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 20.00

Máy & tự động hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Điểm trúng tuyển PT1: 19.50

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 20.00

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Điểm trúng tuyển PT1: 22.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 25.00

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.75

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 21.00

Điểm trúng tuyển PT3: 27.25

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.50

Máy & auto công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 22.50

Điểm trúng tuyển PT2: 18.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 24.00

Xây dựng công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 19.00

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 22.00

Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 22.00

Kiến trúc & nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 19.50

Quản lý công trình xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 20.50

Điểm trúng tuyển PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 25.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Điểm trúng tuyển PT1: 25.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 24.50

Điểm trúng tuyển PT3: 27.75

Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 23.50

Điểm trúng tuyển PT3: 27.00

Kỹ thuật truyền thông & mạng lắp thêm tính

Mã ngành: 7480201D119

Điểm trúng tuyển PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển PT2: 23.00

Điểm trúng tuyển PT3: 26.50

Quản lý chuyên môn công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Điểm trúng tuyển PT1: 22.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển PT3: 25.00

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Điểm trúng tuyển PT1: 21.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 24.00

Kỹ thuật technology hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Điểm trúng tuyển PT1: 17.00

Điểm trúng tuyển PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 22.00

Máy tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Điểm trúng tuyển PT1: 18.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 22.00

Nhóm ngành nước ngoài ngữ

Tiếng Anh thương mại

Mã ngành: 7220201D124

Điểm trúng tuyển PT1: 33.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 32.25

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D125

Điểm trúng tuyển PT1: 33.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 32.25

Nhóm kinh tế & luật

Kinh tế vận tải đường bộ biển

Mã ngành: 7840104D401

Điểm trúng tuyển PT1: 25.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.00

Kinh tế vận tải đường bộ thủy

Mã ngành: 7840104D425

Điểm trúng tuyển PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 22.00

Logistics & chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 26.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.75

Kinh tế nước ngoài thương

Mã ngành: 7340120D402

Điểm trúng tuyển PT1: 25.75

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 25.50

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101D403

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.75

Điểm trúng tuyển PT2: 24.50

Quản trị tài chính kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Điểm trúng tuyển PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 24.00

Quản trị tài thiết yếu ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Điểm trúng tuyển PT1: 24.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Luật hàng hải

Mã ngành: 7380101D120

Điểm trúng tuyển PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 22.00

Nhóm chương trình chất lượng cao

Điện tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 21.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 18.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 23.50

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.25

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 20.00

Điểm trúng tuyển PT3: 25.75

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7520216H105

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 23.50

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Kinh tế nước ngoài thương

Mã ngành: 7480201H114

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.00

Điểm trúng tuyển PT2: 23.50

Nhóm lịch trình tiên tiến

Kinh tế mặt hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Điểm trúng tuyển PT1: 22.75

Điểm trúng tuyển PT2: 21.00

Kinh doanh nước ngoài và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 24.25

Điểm trúng tuyển PT2: 24.00

Quản lý sale và marketing

Mã ngành: 7340120A409

Điểm trúng tuyển PT1: 23.50

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 23.00

Nhóm lịch trình lớp chọn

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Điểm trúng tuyển PT1: 20.00

Điểm trúng tuyển chọn PT2: 16.00

Điểm trúng tuyển PT3: 21.00

Khai thác sản phẩm tàu biển

Mã ngành: 7840106S102

Điểm trúng tuyển chọn PT1: 16.00

Điểm trúng tuyển PT2: 15.00

Điểm trúng tuyển chọn PT3: 20.00

Lời Kết: Trên đấy là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại học sản phẩm hải ưng thuận do trang kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.