1D2D3D4A5A6C7D8C9C10A
11D12C13D14B15D16A17C18A19D20C
21C22D23A24B25B26A27B28D29D30A
31D32C33B34D35C36D37B38D39A40B

Câu 1.

Bạn đang xem: Thi thử phổ thông năng khiếu

khi phân hủy can xi cacbonat sinh hoạt nhiệt độ khoảng chừng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm CO2 và hóa học nào sau đây?

A. Ca. B. CO. C. Ca(HCO3)2. D. CaO.

(Xem giải) Câu 2. Epibatidine, một nhiều loại dầu không màu được phân lập từ domain authority của loại ếch mũi thương hiệu độc Equadorian Epipedobates cha màu. Đây là hợp hóa học có chức năng giảm nhức gấp vài lần morphine, cơ mà lại không gây nghiện. Kết cấu hóa học tập của epibatidine mô tả như hình dưới:

Công thức phân tử của Epibatidine là

A. C11H13N3Cl. B. C11H13N3Cl2. C. C11H13NCl. D. C11H13N2Cl.

(Xem giải) Câu 3. Để bảo đảm các ống nước ngầm bằng chất liệu thép theo phương thức điện hóa. Fan ta sử dụng kim loại X có tác dụng vật hi sinh. Sắt kẽm kim loại X rất có thể là

A. Ag. B. Cu. C. Ba. D. Mg.

Câu 4. Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, cư dân ở một số vùng thường áp dụng chất X (Có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Hóa học X được điện thoại tư vấn là

A. Phèn chua. B. Vôi sống. C. Muối hạt ăn. D. Thạch cao.

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2?

A. Ag. B. Na. C. Fe. D. Mg.

Câu 6. hóa học nào sau đây vừa làm phản ứng được với hỗn hợp KOH, vừa bội phản ứng được với hỗn hợp HCl?


A. CH3COOH. B. CH3NH2. C. H2NCH2COOH. D. C2H5OH.

Câu 7. Etyl fomat gồm công thức chất hóa học là

A. CH3COOCH3. B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 8. cho vào ống nghiệm 1 ml hỗn hợp X 10%, 1 ml hỗn hợp NaOH 30% với 1 – 2 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc đều ống nghiệm thấy dung dịch chuyển sang màu tím. Hóa học X có thể là

A. Glucozơ. B. Ala-gly. C. Lòng trắng trứng. D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 9. Để pha chế 106,92 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) nên dùng tối thiểu V lít dung dịch HNO3 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Quý giá của V là

A. 48 lít. B. 72 lít. C. 80 lít. D. 120 lít.

Câu 10. nguyên liệu chính dùng để làm sản xuất nhôm là:

A. Quặng boxit. B. Quặng dolomit. C. Quặng manhetit D. Quặng pirit.

Câu 11. Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7

A. H2SO4. B. NaCl. C. HNO3. D. NaOH.

(Xem giải) Câu 12. mang đến 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) công dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 1,296 gam Ag. Kim loại R là

A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Mg.

Câu 13. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng xuất hiện khí H2?

A. Na. B. Zn. C. Al. D. Cu.

Câu 14. chất X là 1 trong loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, gồm vị ngọt sắc. Phương pháp phân tử của chất X có thể là


A. C2H4O2. B. C6H12O6. C. C12H22O11. D. (C6H10O5)n.

(Xem giải) Câu 15. mang lại dãy các chất: vinyl clorua, etilen, buta-1,3-đien, glyxin, etylen glicol. Số hóa học trong dãy có chức năng tham gia làm phản ứng trùng ngưng tạo nên polime là


Bạn vẫn xem chưa: <2021> Thi thử nhiều Ngô Quyền - con kiến An - An Lão tp hải phòng (Lần 1)

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

(Xem giải) Câu 16. hỗn hợp của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của chất Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch của hai chất, thì lộ diện kết tủa. Vậy X và Y hoàn toàn có thể lần lượt là

A. NaHSO4 và Ba(OH)2. B. H2SO4 và NaOH.

C. HCl và Na2CO3. D. Na2CO3 và Ba(OH)2.

(Xem giải) Câu 17. X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với hỗn hợp HNO3 sệt nguội. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là

A. Cu, Fe. B. Ag, Zn. C. Mg, Ag. D. Fe, Al.

(Xem giải) Câu 18. Khi mang lại dung dịch Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 vẫn quan ngay cạnh được hiện tượng nào sau đây?

A. Gồm kết tủa trắng. B. Không tồn tại hiện tượng gì.

C. Gồm bọt khí bay ra. D. Tất cả kết tủa white và bong bóng khí thoát ra.

Câu 19. Sắt bao gồm số thoái hóa +2 vào hợp hóa học nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3. B. Fe(NO3)3. C. Fe(OH)3. D. FeSO4.

Câu 20. Natri clorua được dùng để triển khai gia vị thức ăn, pha chế natri, xút, nước Gia-ven. Phương pháp của natri clorua là

A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. NaCl. D. KCl.

Câu 21. kim loại nào tiếp sau đây được lựa chọn làm vật liệu dẫn điện cao thế vày độ dẫn điện tốt và nhẹ?


A. Fe. B. K. C. Al. D. Ag.

Câu 22. trong những kim loại sau đây: Ag, Mg, Fe với Al. Kim loại có tính khử yếu duy nhất là

A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Ag.

Câu 23. hóa học nào sau đây rất có thể tham gia bội phản ứng tráng bạc?

A. HCOOC2H3. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOH. D. CH3COOH.

Câu 24. Natri hiđrocacbonat được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày vì chưng thừa axit. Phương pháp của natri hiđrocacbonat là

A. Na2CO3. B. NaHCO3. C. K2CO3. D. KHCO3.

Câu 25. Nước cứng là nước đựng được nhiều ion

A. Na+ và Ag+. B. Ca2+ với Mg2+. C. Fe2+ và K+. D. Na+ với Al3+.

Câu 26. công thức nào sau đây rất có thể là phương pháp của hóa học béo?

A. (C17H35COO)3C3H5. B. (C2H5COO)3C3H5.

C. (CH3COO)3C3H5. D. (C17H35COO)2C2H4.

(Xem giải) Câu 27. mang lại E, Z, F, T những là những hợp chất hữu cơ no, mạch hở và vừa lòng sơ đồ các phản ứng:(1) E + NaOH → X + Y + Z(2) X + HCl → F + NaCl(3) Y + HCl → T + NaClBiết E chỉ cất nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; (113 (a) chất F được dùng làm điều chế khí co trong phòng thí nghiệm.(b) 1 mol hóa học T làm phản ứng với sắt kẽm kim loại Na dư, thu được về tối đa 1 mol H2.(c) ánh nắng mặt trời sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.(d) tất cả hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ dùng trên.(e) trong phân tự Z và F đều không tồn tại liên kết pi.(g) T là hợp chất đa chức.Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại 2012, Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại, Mỏ Địa Chất

(Xem giải) Câu 28. các thành phần hỗn hợp E gồm bố este no, mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este nhì chức cùng hai este solo chức, MX