Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Sài gòn (UEH) xác định điểm trúng tuyển Khóa 45 - Đại học thiết yếu quy, năm 2019 như sau:

STT

Mã Ngành/

Chuyên ngành

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101

Ngành khiếp tế

A00, A01, D01, D07

23,30

2

7340101

Ngành quản trị ghê doanh

A00, A01, D01, D07

24,15

3

7340120

Ngành marketing quốc tế

A00, A01, D01, D07

25,10

4

7340121

Ngành kinh doanh thương mại

A00, A01, D01, D07

24,40

5

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

24,90

6

7340201

Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

23,10

7

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

22,90

8

7810103

Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

A00, A01, D01, D07

23,90

9

7810201

Ngành quản trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

24,40

10

7310108

Ngành Toán tài chính (*)

A00, A01, D01, D07

21,83

11

7310107

Ngành Thống kê kinh tế tài chính (*)

A00, A01, D01, D07

21,81

12

7340405

Ngành hệ thống thông tin quản lý (*)

A00, A01, D01, D07

23,25

13

7480103

Ngành Kỹ thuật ứng dụng (*)

A00, A01, D01, D07

22,51

14

7220201

Ngành ngữ điệu Anh (*)

D01, D96

24,55

15

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

23,00

16

7340403

Ngành cai quản công

A00, A01, D01, D07

21,60

17

7340101_01

Chuyên ngành cai quản trị bệnh viện

A00, A01, D01, D07

21,80

Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển bao gồm môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế điểm chuẩn 2019

- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của từng ngành, siêng ngành bởi nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và đều nhau giữa các nguyện vọng.

- Điểm chuẩn trúng tuyển bên trên là nút điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

- nấc chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực vực tiếp nối là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối vớithang điểm 10 và tổng điểm buổi tối đa những môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. (Danh sách sỹ tử trúng tuyển gắn thêm kèm).

Xem thêm: Đề Thi Thử Đánh Giá Năng Lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội Có Đáp Án Mới Nhất

- các môn thi của tổ hợp xét tuyển đề xuất đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

Nguồn tham chiếu: http://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2317-Thong-bao-diem-trung-tuyen-Khoa-45---Dai-hoc-chinh-quy--nam-2019