*
*

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ghê TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔNG quan liêu VỀ NỀN khiếp TẾ THẾ GIỚI

1.1. GIỚI THIỆU gớm TẾ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH kinh doanh QUỐC TẾ

1.1.1. Tầm đặc biệt quan trọng của kinh tế tài chính quốc tế1.1.2. Văn bản nghiên cứu kinh tế tài chính quốc tế1.1.3. Phương thức nghiên cứu kinh tế quốc tế1.1.4. Kết cấu giáo trình kinh tế tài chính quốc tế – giáo trình kinh doanh quốc tế

1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN tởm TẾ THẾ GIỚI

1.2.1. định nghĩa và cơ cấu tổ chức nền kinh tế thế giới1.2.2. Các giai đoạn tải và phát triển của nền tài chính thế giới1.2.3. Toàn cảnh mới của nền kinh tế thế giới

1.3. NHỮNG XU THẾ LỚN vào sự VẬN ĐỘNG CỬA NỀN tởm TẾ THẾ GIỚI VÀ Dự BÁO TƯƠNG LAI CỦA NỀN khiếp TẾ THẾ GIỚI 25

1.3.1. Phần đông xu cố lớn của sự vận hễ của nền kinh tế tài chính thế giới1.3.2. Dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới

1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ bao gồm TÍNH CHẤT TOÀN CẦU

1.4.1. Tính vớ yếu khách hàng quan của việc hình thành những sự việc có đặc điểm toàn cầu1.4.2. Bao quát về những vấn đề có đặc thù toàn cầu1.4.3. Ý nghĩa của các vấn đề có tính chất trái đất – giáo trình kinh doanh quốc tế

1.5. NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC quan HỆ ghê TẾ QUỐC TẾ

1.5.1. định nghĩa và nội dung1.5.2. Tính chất của các quan hệ tài chính quốc tế1.5.3. Những các đại lý của câu hỏi hình thành và cải tiến và phát triển các quan lại hệ kinh tế tài chính quốc tế

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.1. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH kinh doanh QUỐC TẾ

2.1.1. ý kiến trọng mến về dịch vụ thương mại quốc tế2.1.2. Kim chỉ nan lợi cố tuyệt đối2.1.3. Triết lý lợi gắng so sánh2.1.4. Đánh giá chỉ lý thuyết cổ xưa về thương mại dịch vụ quốc tế2.1.5. ưu thế so sánh: ngôi trường hợp ngân sách cơ hội ko đổi

2.2. MỞ RỘNG LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.2.1. Lợi thế đối chiếu dưới góc độ tiền tệ2.2.2. Lý thuyết chuẩn tắc về thương mại dịch vụ quốc tế – giáo trình kinh doanh quốc tế

2.3. LÝ THUYẾT T N Cổ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.3.1. Những giả thiết cơ bản của lý thuyết H-02.3.2. Hàm lượng những yếu tố thêm vào và mức độ dồi dào của những yếu tố sản xuất2.3.3. Định lý H-02.3.4. Những mệnh đề không giống của kim chỉ nan H-02.3.5. Đánh giá triết lý H-0

2.4. CÁC LÝ THUYẾT MỚI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.4.1. Kinh tế quy tế bào và thương mại quốc tế2.4.2. Thương mại dựa bên trên sự thay đổi công nghệ2.4.3. Kim chỉ nan thương mại liên quan đến cầu2.4.4. Kim chỉ nan lợi thế đối đầu quốc gia2.4.5. Đánh giá chỉ các định hướng mới về thương mại quốc tế

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1.1. định nghĩa và tính năng của chế độ thương mại quốc tế3.1.2. Vai trò của cơ chế thương mại nước ngoài – giáo trình marketing quốc tế

3.2. CÁC CÔNG nỗ lực VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.2.1. Bao gồm về thuế quan tiền và những công nuốm của cơ chế thương mại quốc tế3.2.2. Thuế quan tiền nhập khẩu với những tác động ảnh hưởng của nó3.2.3. Phân tích cân đối tổng quát lác về thuế quan so với một nước nhỏ

3.3. NHỮNG XU HƯỚNG cơ BẢN trong CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH marketing QUỐC TẾ

3.3.1. Xu thế tự do hóa yêu đương mại3.3.2. Xu hướng bảo hộ yêu đương mại3.3.3. Mối quan hệ giữa xu hướng tự vì chưng hóa thương mại dịch vụ và xu hướng bảo hộ thương mại dịch vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa 1493.3.4. Những hiệ tượng cơ bản điều chỉnh quan tiền hệ dịch vụ thương mại quốc tế

3.4. NHỮNG DẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH….

3.4.1. Các chế độ hướng nội ban đầu3.4.2. Các chính sách hướng nước ngoài ban đầu3.4.3. Các chế độ hướng nội tiếp theo3.4.4. Các chế độ hướng ngoại tiếp theo sau – giáo trình marketing quốc tế3.4.5. Chính sách thương mại quốc tế của các nước đang phát triển

3.5. ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.5.1. đại lý hình thành những cuộc điều đình đa phương3.5.2. WTO và câu hỏi điều chỉnh cơ chế thương mại quốc tế của các quốc gia

CHƯƠNG 4: DI CHUYỂN QUỐC TẾ CÁC NGUỒN LỰC – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

4.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA DI CHUYỂN QUỐC TẾ CÁC NGUỒN Lực

4.1.1. Có mang di truyền mối cung cấp lực nước ngoài và các loại nguồn lực dịch rời quốc tế4.1.2. Các đặc trưng cơ bản của việc di chuyển các nguồn lực quốc tế4.1.3. Các công ty đa giang sơn (MNCs)

4.2. DI CHUYỂN QUỐC TẾ VỀ VỐN

4.2.1. định nghĩa và những đặc trưng của di chuyển quốc tế về vốn4.2.2. Những loại hình chi tiêu quốc tế (di chuyển thế giới về vốn)4.2.3. Vai trò của chủ yếu phủ so với hoạt động đầu tư chi tiêu nước ngoài..

4.3. DI CHUYỂN QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG

4.3.1. Khái niệm dịch chuyển quốc tế về lao cồn – giáo trình sale quốc tế4.3.2. Lý do và hễ lực thúc đẩy dịch chuyển quốc tế về lao động4.3.3. Những tác động của dịch rời lao đụng (sức lao động) nước ngoài về mặt lý thuyết4.3.4. Những tác hễ khác của dịch rời lao động thế giới và xu hướng di chuyển quốc tế về lao động trong thực tế

CHƯƠNG 5: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH kinh doanh QUỐC TẾ

5.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

5.1.1. Khái niệm5.1.2. Phép tắc hạch toán5.1.3. Thanh toán giao dịch tự định và giao dịch thanh toán bù đắp

5.2. Cơ CẤU CÁN C N THANH TOÁN QUỐC TẾ

5.2.1. Khoản mục hay xuyên5.2.2. Khoản mục vốn5.2.3. Khoản mục dự trữ bao gồm thức5.2.4. Khoản mục không đúng sót thống kê – giáo trình kinh doanh quốc tế

5.3. C N ĐỐI CÁN C N THANH TOÁN

5.3.1. Thống kê giám sát mức thâm nám hụt hoặc thặng dư cán cân nặng thanh toán….5.3.2. Cách thức hạch toán các giao dịch quốc tế của Quỹ tiền tệ Quốc tế

5.4. MỐI quan lại HỆ GIỮA CÁN C N THANH TOÁN VÀ TỔNG SẢN PHẨM vào NƯỚC, TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

5.5. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN

5.5.1. Vay mượn nợ nước ngoài5.5.2. Sút dự trữ ngoại tệ5.5.3. Phá giá đồng tiền trong nước5.5.4. Kiểm soát và điều hành nhập khẩu :

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

6.1. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

6.1.1. Khái niệm6.1.2. Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối6.1.3. Các điểm sáng của thị trường ngoại hối6.1.4. Các chức năng cơ bạn dạng của thị phần ngoại hối6.1.5. Những nghiệp vụ sale cơ bàn trên thị phần ngoại hối6.1.6. Rủi ro khủng hoảng hối đoái, tự bảo hiểm và đầu tư mạnh hối đoái

6.2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

6.2.1. Khái niệm6.2.2. Thăng bằng tỷ giá hối hận đoái6.2.3. Phân loại6.2.4. Xác minh tỷ giá hối hận đoái6.2.5. Các chế độ tỷ giá ăn năn đoái – giáo trình kinh doanh quốc tế6.2.6. ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến các quan hệ tài chính quốc tế

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

7.1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ LÀ GÌ

7.1.1. Khái niệm và sứ mệnh của hệ thống tiền tệ quốc tế7.1.2. Những địa thế căn cứ hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế7.1.3. Các tiêu thức đánh giá buổi giao lưu của hệ thống chi phí tệ quốc tế

7.2. CHẾ Độ BẢN VỊ VÀNG (1866-1914)

7.2.1. Nguyên tắc hoạt động của chế độ bản vị vàng7.2.2. Hoạt động của chế độ bản vị kim cương trên thực tế

7.3. HỆ THỐNG GIƠ-NOA

7.3.1. Nguyên tắc buổi giao lưu của chế độ bạn dạng vị vàng hối hận đoái7.3.2. Hoạt động của chế độ phiên bản vị vàng hối hận đoái

7.4. HỆ THỐNG BRETTON WOODS

7.4.1. Phương châm của khối hệ thống Bretton Woods7.4.2. Chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế7.4.3. Phương châm của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF)7.4.4. Hoạt động vui chơi của hệ thống Bretton Woods bên trên thực tế7.4.5. Đánh giá buổi giao lưu của hệ thống Bretton Woods

7.5. LĨNH Vực TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ QUỐC TẾ THỜI KỲ HẬU BRETTON WOODS

7.5.1. Sự hình thành chế độ tỷ giá bán thả nổi7.5.2. Những cuộc rủi ro tài chính thời kỳ hậu Bretton Woods7.5.3. Sau này của hệ thống tiền tệ quốc tế – giáo trình sale quốc tế

CHƯƠNG 8: HỘI NHẬP khiếp TẾ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH kinh doanh QUỐC TẾ

8.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP kinh TÊ QUÔC TÊ

8.1.1. Có mang hội nhập kinh tế tài chính quốc tế8.1.2. Các vẻ ngoài hội nhập kinh tế tài chính khu vực8.1.3. Lý thuyết về tạo thành lập thương mại dịch vụ và gửi hướng thương mại dịch vụ của kết liên thuế quan

8.2. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP kinh TÊ QUÔC TÊ

8.2.1. ảnh hưởng tích cực8.2.2. Tác động ảnh hưởng tiêu cực

8.3. MỘT SỐ LIÊN KẾT ghê TẾ khu vực TIÊU BIỂU

8.3.1. Cộng đồng các nước nhà Đông nam giới Á – ASEAN8.3.2.


Bạn đang xem: Giáo trình kinh tế quốc tế đại học kinh tế quốc dân


Xem thêm: Review Sách 300 Trò Chơi Tư Duy Của Sinh Viên Trường Đại Học Harvard

Kết hợp châu u – EU – giáo trình sale quốc tế8.3.3. Hiệp định thương mại dịch vụ tự vày Bắc Mỹ – NAFTA