MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 19/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

THÔNGTƯ

BANHÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Căn cứ Nghị địnhsố 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức của bộ, ban ngành ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đàotạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quyđịnh chi tiết và chỉ dẫn thi hành một vài điều của mức sử dụng giáo dục;Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và gợi ý thi hành một trong những điều của Luậtgiáo dục;Căn cứ ra quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành BộGiáo dục cùng Đào tạo phát hành Quy chế văn bằng, chứng từ của khối hệ thống giáo dụcquốc dân;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Đại học;

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kích thước bằng đại học

Banhành cố nhiên Thông bốn này mẫu mã bằng xuất sắc nghiệp đạihọc.

Điều2.Bằng xuất sắc nghiệp đh gồm bốn (4) trang, mỗi trang cókích thước 21cm x 14,5cm.

1. Trang 1 với trang 4có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, những chữ in trên trang 1 gồm màu vàng; trang2 với trang 3 tất cả nền màu sắc vàng, kiểu thiết kế viền màu rubi đậm, tên bằng có color đỏ,các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm ở trung tâm trang 2, hình Quốchuy in chìm ở chính giữa trang 3.

2. Giải pháp ghi trên bằngtốt nghiệp đh được nguyên tắc như sau:

a) phía bên dưới tên cơsở giáo dục đào tạo tại trang 3 đề tên văn bằng, bởi tiếng Việt, gắng thể:

Đối với ngành kỹthuật ghi “BẰNG KỸ SƯ”.

Đối với ngành kiếntrúc ghi “BẰNG KIẾN TRÚC SƯ”.

Đối với ngành y ghi “BẰNGBÁC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối cùng với ngành dượcghi “BẰNG DƯỢC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối với các ngànhkhoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế tài chính ghi “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối với các ngành cònlại ghi “BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC”.

b) bên dưới dòng chữ“has conferred” trên trang 2 ghi tên văn bằng, bằng tiếng Anh, cụ thể:

Đối cùng với ngành kỹthuật ghi “THE DEGREE OF ENGINEER”.

Đối với ngành kiếntrúc ghi “THE DEGREE OF ARCHITECT”.

Đối cùng với ngành y ghi “THEDEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE” hoặc “THE DEGREE OF BACHELOR”.

Đối cùng với ngành dượcghi “THE DEGREE OF PHARMACIST” hoặc “THE DEGREE OF BACHELOR”.

Đối với các ngànhkhoa học tập cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế tài chính ghi “THE DEGREE OF BACHELOR”.

Đối với những ngành cònlại ghi “THE DEGREE OF BACHELOR”.

c) phía bên dưới dòng tênvăn bởi quy định tại điểm a khoản này, ghi tên ngành huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Việt;

Phía dưới dòng tênvăn bằng quy định tại điểm b khoản này, ghi tên ngành đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh.

d) bí quyết ghi các nộidung bên trên bằng giỏi nghiệp đại học quy định tại Phụ lụckèm theo Thông tư này.

Điều3.Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 mon 7 năm2011. Thông bốn này sửa chữa Thông tứ số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12 mon 8 năm 2009của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành mẫu bằng xuất sắc nghiệp đại học.

Các phôi bằng tốtnghiệp đại học đã in, cấp phát theo mẫuquy định trên Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT trước thời gian ngày Thông tư này có hiệu lực,có giá bán trị sử dụng đến hết năm học tập 2011-2012.

Điều4.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáodục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo,Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ; - UBVHGDTNTN&NĐ của QH; - Như Điều 4; - Cục đánh giá văn bạn dạng QPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - kiểm toán nhà nước; - Website bao gồm phủ; - trang web Bộ; - lưu lại VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận

PHỤ LỤC

CÁCHGHI CÁC NỘI DUNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC(Kèm theo Thông tứ số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 mon 5 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

(1) Ghi chức danh củathủ trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo có thẩm quyền cung cấp bằng xuất sắc nghiệp đại học, bằng tiếngViệt.

(2) đứng tên cơ sởgiáo dục, bằng tiếng Việt.

(3) Ghi theo hướngdẫn trên điểm a khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

(4) đề tên ngành đàotạo fan học đã theo học, bởi tiếng Việt.

(5) Ghi bọn họ tên củangười được cấp cho văn bằng, theo giấy khai sinh. Phía trước bọn họ tên, nếu là Namghi “Ông”, ví như là nữ giới ghi “Bà”.

(6) Ghi ngày, tháng,năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu như ngày sinh từ ngày 1 mang đến ngày 9, tháng sinh làtháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh không thiếu thốn 04 chữ số.

(7) Ghi năm bạn họctốt nghiệp, không thiếu thốn 04 chữ số.

(8) Ghi Xuất sắc,Giỏi, Khá, Trung bình tương đối hoặc trung bình theo quy chế đào tạo.

(9) Ghi “Chính quy”hoặc một trong các các hiệ tượng “Vừa có tác dụng vừa học”, “Học từ bỏ xa”, “Tự học có hướngdẫn”.

(10) Ghi địa danhtỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi cơ sở giáo dục đào tạo cấp văn bằng đặt trụsở chính.

(11) Ghi ngày, tháng,năm cung cấp văn bằng.

(12) Ghi rõ chức danhcủa thủ trưởng đại lý giáo dục; thủ trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo ký, ghi rõ bọn họ tên vàđóng lốt theo quy định.

(13) bởi vì cơ quan liêu inphôi văn bởi ghi khi cấp cho phôi.

(14) vày cơ sở giáodục ghi vào sổ gốc cung cấp văn bằng khi cung cấp bằng tốt nghiệp đại học.

(15), (16) Ghi chứcdanh của thủ trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo và tên cơ sở giáo dục đào tạo có thẩm quyền cấp cho bằngtốt nghiệp đại học, bằng tiếng Anh.

(17) Ghi theo hướngdẫn trên điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

(18) ghi tên ngànhđào tạo fan học vẫn theo học, bởi tiếng Anh.

(19) Ghi không thiếu họtên như đang ghi sinh hoạt điểm (5) bởi tiếng Việt nhưng không có dấu. Vùng trước họtên, trường hợp là phái nam ghi “Mr”, nếu là thiếu nữ ghi “Ms”.

(20), (25) Ghi ngàyvà năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: giờ Việt ghi "ngày07 mon 10 năm 2005" thì tiếng Anh ghi "07 October 2005").

(21) Ghi ngay số như(7).

(22) nhiều loại Xuất sắcghi “Excellent”, loại xuất sắc ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, các loại Trungbình tương đối ghi “Average good”, một số loại Trung bình ghi “Ordinary”.

(23) “Chính quy” ghi“Full-time”, “Vừa làm cho vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ bỏ xa” ghi “Distancelearning”, “Tự học được đặt theo hướng dẫn” ghi “Guided Self - learning”.

(24) Ghi địa điểm tỉnh,thành phố trực thuộc tw nơi cơ sở giáo dục đào tạo cấp văn bởi đặt trụ sởchính, bằng tiếng Anh (Ví dụ: giờ Việt ghi "Hà Nội” thì giờ đồng hồ Anh ghi"Hanoi”).

Xem thêm: Đại Học Luật Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Luật 2018, Tham Khảo Điểm Chuẩn Vào Trường Đại Học Luật Tp

(5), (6), (19), (20)Nếu fan được cung cấp văn bởi là người quốc tế thì ghi theo hộ chiếu.