Bạn đang xem: Phương trình lượng giác trong các đề thi đại học

*
10 trang
*
ngochoa2017
*
1208
*
0Download
Bạn đã xem tư liệu "Phương trình lượng giác qua các kì thi đại học", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Trường Đại Học Nông Lâm Thủ Đức, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh

GV: Hoàng Ngọc quang quẻ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC A- ĐỀ CHÍNH THỨC: 1, KhốiA-2002: kiếm tìm nghiệm thuộc khoảng ( )0;2pi của phương trình: os3 sin 35 s inx os2 31 2sin 2c x xc xx+ + = + + Đáp số: 5;3 3x xpi pi= = 2, KhốiA-2003: Giải phương trình 2os2 1cot 1 sin sin 21 t anx 2c xx x x− = + −+Đáp số: ( ) 4x k hiệu quả chiến lược pi= + ∈ 3, Khối A-2005: Giải phương trình 2 2cos 3 .cos 2 cos 0x x x− = Đáp số: ,2x k kpi= ∈ 4, Khối A-2006: Giải phương trình ( )6 62 os sin sin x cos02 2sinc x x xx+ −=−Đáp số: ( )5 2 4x k hiệu quả chiến lược pi= + ∈ 5, Khối A-2007: Giải phương trình ( ) ( )2 21 sin cos 1 os s inx 1 sin 2x x c x x+ + + = + Đáp số: ( ); 2 ; 2 4 2x k x k x k kpi pipi pi pi= − + = + = ∈ 6, Khối A-2008: Giải phương trình 1 1 74sin3s inx 4sin2xxpipi + = −    −  Đáp số: ( )5; ; 4 8 8x k x k x k kpi pi pipi pi pi= − + = − + = + ∈ 7, CĐ khối A-2008: Giải phương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k key performance indicator pi pipi= + = + ∈ 8, Khối A-2009: Giải phương trình ( )( ) ( )1 2sin cos31 2sin 1 s inxx xx−=+ −Đáp số: ( )2 18 3x k kpi hiệu quả chiến dịch pi= − + ∈ 9, CĐ khối A-2009: Giải phương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ 10, Khối B-2002: Giải phương trình 2 2 2 2sin 3 os 4 sin 5 os 6x c x x c x− = − 1 GV: Hoàng Ngọc quang đãng Đáp số: ( ); 9 2x k x k hiệu quả chiến lược pi= = ∈ 11, Khối B-2003: Giải phương trình 2cot t anx 4sin 2sin 2x xx− + = Đáp số: ( ) 3x k kpi hiệu quả chiến dịch pi= ± + ∈ 12, Khối B-2004: Giải phương trình ( ) 25sin 2 3 1 s inx tanx x− = − Đáp số: ( )52 ; 2 6 6x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pipi pi= + = + ∈ 13, Khối B-2005: Giải phương trình 02cos2sincossin1 =++++ xxxx Đáp số: ( )2; 2 4 3x k x k hiệu quả chiến lược pipi pi= − + = ± + ∈ 14, Khối B-2006: Giải phương trình cot sin 1 t anx.tan 42xx + + =  Đáp số: ( )5; 12 12x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pipi pi= + = + ∈ 15, Khối B-2007: Giải phương trình 22sin 2 sin 7 1 s inxx x+ − = Đáp số: ( )2 5 2; ; 8 4 18 3 18 3x k x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pi pi pi pi= + = + = + ∈ 16, Khối B-2008: Giải phương trình 3 3 2 2sin 3 os s inx.cos 3 sin .cosx c x x x x− = − Đáp số: ( ); 4 2 3x k x k hiệu quả chiến lược pi pi pi= + = − + ∈ 17, CĐ khối B-2008: Giải phương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi pi pipi= + = + ∈ 18, Khối B-2009: Giải phương trình ( )3sin cos .sin 2 3 os3 2 os4 sinx x x c x c x x+ + = + Đáp số: ( )22 ; 6 42 7x k x k hiệu quả chiến lược pi pipi= − + = + ∈ 19, CĐ khối B-2009: Giải phương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ 20, Khối D-2002: tra cứu x ở trong đoạn < >0;14 nghiệm đúng phương trình: cos3 4cos 2 3cos 4 0x x x− + − = Đáp số: 3 5 7; ; ;2 2 2 2x x x xpi pi pi pi= = = = 21, Khối D-2003: Giải phương trình 2 2 2sin tan os 02 4 2x xx cpi − − =  Đáp số: ( )2 ; 4x k x k kpipi pi pi= + = − + ∈ 22, Khối D-2004: Giải phương trình ( ) ( )2cos 1 2sin cos sin 2 s inxx x x x− + = − 2 GV: Hoàng Ngọc quang Đáp số: ( )2 ; 3 4x k x k hiệu quả chiến lược pipi pi± + = − + ∈ 23, Khối D-2005: Giải phương trình 02343sin4coscossin 44 =−−−++pipixxxx Đáp số: ( ) 4x k hiệu quả chiến lược pi= + ∈ 24, Khối D-2006: Giải phương trình cos3 os2 cos 1 0x c x x+ − − = Đáp số: 2; 2 k3x k x kpipi pi= = ± + ∈ 25, Khối D-2007: Giải phương trình 2sin os 3 cos 22 2x xc x + + =  Đáp số: ( )2 ; 2 2 6x k x k key performance indicator pipi pi= + = − + ∈ 26, Khối D-2008: Giải phương trình ( )2sin 1 os2 sin 2 1 2cosx c x x x+ + = + Đáp số: ( )2 2 ; 3 4x k x k hiệu quả chiến lược pipi pi= ± + = + ∈ 27, CĐ khối D-2008: Giải phương trình sin 3 3 os3 2sin 2x c x x− = Đáp số: ( )4 22 ; 3 15 5x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pipi= + = + ∈ 28, Khối D-2009: Giải phương trình 3 os5x 2sin3x.cos2x sinx 0c − − = Đáp số: ( ); 18 3 6 2x k x k hiệu quả chiến lược pi pi pi= + = − + ∈ 29, CĐ khối D-2009: Giải phương trình ( )21 2sin cos 1 s inx cosx x x+ = + + Đáp số: ( )52 ; ; 2 12 12x k x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pipi pi pi= − + = + = + ∈ B- ĐỀ DỰ BỊ: 30, Dự bị I khối A-2002: đến phương trình 2sin cos 1s inx 2cos 3x xax+ +=− + (a là tham số) a) Giải phương trình lúc 13a = b) tìm a nhằm phương trình tất cả nghiệm 31, Dự bị II khối A-2002: Giải phương trình 2tan cos os s inx 1 tung x.tan2xx x c x + − = +  32, Dự bị I khối B-2002: Giải phương trình ( )2442 sin 2 sin 3tan 1cosx xxx−+ = 3 GV: Hoàng Ngọc quang quẻ 33, Dự bị II khối B-2002: Giải phương trình 4 4sin os 1 1cot 25sin 2 2 8sin 2x c xxx x+= − 34, Dự bị I khối D-2002: Giải phương trình 21s inx8cos x= 35, Dự bị II khối D-2002: xác định m để phương trình ( )4 42 sin os os4 2sin 2 0x c x c x x m+ + + − = có ít nhất một nghiệm trực thuộc đoạn 0;2pi   . 36, Dự bị I khối A-2003: Giải phương trình ( )cos 2 cos 2 rã 1 2x x x+ − = 37, Dự bị II khối A-2003: Giải phương trình ( )3 t anx t anx 2sin 6cos 0x x− + + = 38, Dự bị II khối B-2003: Giải phương trình 6 23cos 4 8cos 2cos 3 0x x x− + + = 39, Dự bị II khối B-2003: Giải phương trình ( ) 22 3 cos 2sin 2 4 12cos 1xxxpi − − −  =−40, Dự bị I khối D-2003: Giải phương trình ( ) ( )2cos cos 12 1 sinsin cosx xxx x−= ++41, Dự bị II khối D-2003: Giải phương trình 2cos 4cot tansin 2xx xx= + 42, Dự bị I khối A-2004: Giải phương trình ( )3 34 sin cos cos 3sinx x x x+ = + Đáp số: 43, Dự bị II khối A-2004: Giải phương trình 1 sin 1 cos 1x x− + − = 44, Dự bị I khối B-2004: Giải phương trình 1 12 2 cos4 sin cosxx xpi + + =  45, Dự bị II khối B-2004: Giải phương trình sin 4 .sin 7 cos3 .cos6x x x x= 46, Dự bị I khối D-2004: Giải phương trình 2sin .cos 2 sin 2 .cos sin 4 .cosx x x x x x+ = 47, Dự bị II khối D-2004: Giải phương trình ( )sin sin 2 3 cos cos 2x x x x+ = + 4 GV: Hoàng Ngọc quang đãng 48, Dự bị I khối A-2005: Giải phương trình 32 2 cos 3cos sin 04x x xpi − − − =  Đáp số: ;2 4x k x kpi pipi pi= + = + 49, Dự bị II khối A-2005: Giải phương trình 3 sintan 22 1 cosxxxpi − + =  + 50, Dự bị I khối B-2005: Giải phương trình sin 2 cos 2 3sin cos 2 0x x x x+ + − − = 51, Dự bị II khối B-2005: kiếm tìm nghiệm trên khoảng chừng ( )0;pi của phương trình 2 2 34sin 3 os2 1 2cos2 4xc x xpi − = + −  Đáp số: 1 2 35 17 5; ;18 18 6x x xpi pi pi= = = 52, Dự bị I khối D-2005: Giải phương trình ( )2 2 3sin . Os2 os tung 1 2sin 0x c x c x x x+ − + = 53, Dự bị II khối D-2005: Giải phương trình 3 2os2 1tan 3 tan2 osc xx xc xpi − + − =  54, Dự bị I khối A-2006: Giải phương trình 3 3 2 3 2cos3 . Os sin 3 .sin8x c x x x+− = 55, Dự bị II khối A-2006: Giải phương trình 2sin 2 4sin 1 06x xpi − + + =  56, Dự bị I khối B-2006: Giải phương trình ( ) ( )2 2 22sin 1 chảy 2 3 2cos 1 0x x x− + − = 57, Dự bị II khối B-2006: Giải phương trình ( )( )cos 2 1 2cos s inx cos 0x x x+ + − = 58, Dự bị I khối D-2006: Giải phương trình 3 3 2sin os 2sin 1x c x x+ + = 59, Dự bị II khối D-2006: Giải phương trình 3 24sin 4sin 3sin 2 6cos 0x x x x+ + + = 60, Dự bị I khối A-2007: Giải phương trình 1 1sin 2 s inx 2cot 22sin sin 2x xx x+ − − = 61, Dự bị II khối A-2007: Giải phương trình ( )22cos 2 3 sin x cos 1 3 s inx 3 cosx x x+ + = + 5 GV: Hoàng Ngọc quang 62, Dự bị I khối B-2007: Giải phương trình 5 3sin os 2 os2 4 2 4 2x x xc cpi pi   − − − =      63, Dự bị II khối B-2007: Giải phương trình sin 2 os2 tanx cotcos s inxx c xxx+ = − 64, Dự bị I khối D-2007: Giải phương trình 2 2 sin cos 112x xpi − =  65, Dự bị II khối D-2007: Giải phương trình ( )( )1 t anx 1 sin 2 1 t anxx− + = + 66, Dự bị I khối A-2008: Giải phương trình 2tan cot 4cos 2x x x= + 67, Dự bị II khối A-2008: Giải phương trình 3sin 2 sin4 4 2x xpi pi   − = − +      68, Dự bị I khối B-2008: Giải phương trình 12sin sin 23 6 2x xpi pi   + − − =      69, Dự bị II khối B-2008: Giải phương trình 23sin os2 sin 2 4sin cos2xx c x x x+ + = 70, Dự bị I khối D-2008: Giải phương trình ( )4 44 sin os os4 sin 2 0x c x c x x+ + + = C – MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN KHÁC: 1, Giải phương trình: pi pi   + + − + =      x x x x32 2 cos2 sin2 cos 4sin 04 4Đáp số: pi pi= − +x k4; ( )pipi pi= = + ∈x k x k k32 ; 22 2, Giải phương trình: − = −x x x x2 2 2 2sin 3 cos 4 sin 5 cos 6 Đáp số: pi pi= = ∈k kx x (k );2 9 3, tìm kiếm nghiệm trên khoảng tầm pi   0;2 của phương trình: pi pipi     − − − = +          2x 3x cos x-424sin 3 sin 2 1 22 2Đáp số: pix= 5184, Giải phương trình: + − − =x x xx x1 1sin2 sin 2cot 22sin sin26 GV: Hoàng Ngọc quang Đáp số: ( )pi pi= + ∈x k k4 2 5, Giải phương trình: − =x x x x3sin2 2sin2sin2 .cosĐáp số: ( )23x k key performance indicator pi= ± + ∈ 6, Giải phương trình: cos 2 5 2(2 cos )(sin cos )x x x x+ = − − ( )2 ; 22x k x k kpi hiệu quả chiến dịch pi pi pi= + = + ∈ 7, Tìm các nghiệm thực của phương trình sau đồng tình 131 log 0x+ ≥ : sin . Rã 2 3(sin 3 tung 2 ) 3 3x x x x+ − = Đáp số: 5;3 6x xpi pi= = 8, Giải phương trình: 3 3 2 3 2cos3 cos sin 3 sin8x x x x+− = Đáp số: ( )16 2x k key performance indicator pi= ± + ∈ 9, Giải phương trình: 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 Đáp số: ( )22x k kpi hiệu quả chiến dịch pi= + ∈ 10, tìm nghiệm của phương trình: 2 3cos sin 2x cos x x+ + = nhất trí : 1 3x −